Bemutatkozás

A fóti Mandák-villában működő Kántorképző (és Egyházzenei) Intézet különleges, egyedi jelenség a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményei között. Létrejöttét kényszer szülte, de ez a kényszer több mint hét évtizede áldások sokaságát jelenti az egyének és kisebb-nagyobb közösségek számára.

1950 óta képeznek itt kántorokat. Azelőtt sok kántortanítói állás volt Magyarországon, a kommunista hatalomátvétel után viszont a gyülekezetek zenész nélkül maradtak. Sürgős megoldásra volt szükség, ezért kezdték el a gyülekezeti tagok képzését, akik átvehették a kántortanítók munkájának egy részét. Azóta lezajlott még egy rendszerváltás, de a helyzet nem sokat változott: a kántori szolgálatot most is többnyire önkéntesek, „vasárnapi orgonisták” látják el.

Az intézetet évtizedekig a különleges kisugárzású Kiss János missziói munkás vezette. Szolgálata több nemzedéket segített az evangélium közelébe. A szocializmus időszakában jobbára csak a kántorképző táborszerű tanfolyamain találkozhattak a fiatalok: ezáltal aki az evangélikus ifjúsághoz tartozott, többnyire az egyházzenében is valamennyire jártas volt.

Trajtler Gábor orgonaművész-lelkész jelenlétével és tanításával hosszú évtizedekig meghatározta az intézet szellemiségét. Tőle vette át az igazgatói feladatkört Bence Gábor 1995-ben.

Kiss János örökségét gondnokként Demján Sándor vitte tovább. Később Milán Gábor biztosította a nyugodt munkakörülményeket több mint egy évtizeden át. Az utóbbi években Sohan László áll helyt hűségesen e szolgálatban.

A rendszerváltás óta egyre nagyobb figyelem irányulhat a szakmai munkára. És bár nem lesz mindenkiből kántor, de aki a kántorképzőben nő fel, biztosan szívesen vállal feladatot a saját gyülekezetében is, hiszen megtapasztalta és érti a közösség jelentőségét.

I. Az intézet munkaágai

1. Nyári tanfolyamok

A nyári hónapokban három tizenhét napos kurzust szervezünk elsősorban 12–18 éves korú fiatalok számára. Az alaposan kidolgozott napirend szerint minden nap van zeneoktatás és bibliatanulmányozás.

A gazdag liturgiájú reggeli és esti áhítatokon a tanfolyam lelkésze szolgál. A fóti gyülekezettel való jó kapcsolatnak köszönhetően a tanfolyamok záró istentiszteletét a templomban tartjuk.

Az oktatás középpontjában a hangszeres képzés áll: minden résztvevő a saját zenei szintjéről indulva részesül harmónium- vagy orgonaoktatásban (a harmóniumtanuláshoz nem szükséges zenei előképzettség). Kiváló hangszerállományunk lehetőséget ad arra, hogy hallgatóink naponta legalább másfél órát gyakorolhassanak.

A szolfézs- és zeneelmélet-oktatás feladata, hogy a kottaolvasásban és -írásban, a zenei jelenségek felismerésében gyakorlatot szerezzenek a fiatalok. A liturgikus orgonajáték órákon pedig a szolgálathoz szükséges alapvető improvizációs technikákat próbálhatják ki.

Az evangélikus gyülekezeti énekkincset egyéni vagy csoportos órán sajátíthatják el a résztvevők.

Kiemelt jelentőségűek a kóruspróbák. A diákok egyrészt olyan műveket ismerhetnek meg, amelyeket később a gyülekezetben is felhasználhatnak, másrészt olyan kompozíciókat énekelhetnek közösen (esetenként teljes kantátákat is), amelyeket otthon biztosan nem tudnak előadni. Karvezetésvizsgára a nyári tanfolyamokon nyílik lehetőség, mivel ekkor van jelen énekkar.

Tanfolyamaink önkéntes oktatóinak nagy része – amellett, hogy természetesen képzett muzsikus – korábban a mi kántorképzőnk oklevelét is megszerezte. Így érezzük biztosítottnak az intézet szellemiségének megőrzését. A tanfolyamok iránt nagy az érdeklődés: nyaranta 120-150 hallgató fordul meg falaink között.

2. Továbbképző tanfolyam

A fóti nyarat a szolgálatban álló kántorok számára rendezett, négynapos továbbképző tanfolyam zárja.

A program gazdag és változatos: személyre szabott oktatás; konferenciák teológiai és egyházzenei témákról; ökumenikus orgonakurzusok: liturgikus orgonajáték, improvizáció, újonnan megjelent kottakiadványok megismerése; „zenei wellness”: kikapcsolódás a mindennapokból, lelki készülés a zenei szolgálatokra. A szakmai előrehaladás mellett lehetőség nyílik arra is, hogy a gyülekezeti kántori szolgálat örömteli és nehéz kérdéseit őszintén megbeszéljék – és ezáltal egymást erősítsék – a résztvevők.

3. Téli (évközi) tanfolyam

Az oktatás az intézetben a tanév alatt sem szünetel, novembertől áprilisig szombati napokon zajlik a téli, bejáró tanfolyam: a hallgatók nyáron elvégzett munkája itt hozhatja meg igazán a gyümölcsét.

Fiatalok és felnőttek jönnek – leginkább a környékről, de akár az egész országból –, hogy hétről hétre egyházzenével foglalkozzanak.

A rendszeres órák, a személyre szabott mentorálás és a jó gyakorlási lehetőség segítik a vizsgákra való alapos készülést.

A Kántorképző Intézet egyházilag elismert vizsgaszintjei:

Segédkántori bizonyítvány – alkalmankénti helyettesítéshez;

Kántori bizonyítvány – a folyamatos kisegítő kántori szolgálathoz;

Kántori oklevél – az önálló kántori feladatok ellátásához.

4. Mandák kórus

A kórus, melynek alapítója Hafenscher Károly, 1989 végén alakult olyan kántorképzős fiatalokból, akik különösen szerették a közös éneklést, és igényük volt arra, hogy év közben is rendszeresen találkozzanak. Több évtizedig Balás István vezette az énekkart; a jelenlegi karnagyok Kertész Péter és Kretz István.

A kórustagok az év folyamán többször kórushétvégére gyűlnek össze Fóton. Legalább évente kétszer vendégszolgálatra indulnak: előnyben részesítik az olyan gyülekezeteket, ahová az igényes kórusmuzsika amúgy nem jutna el. Megkeresésre szívesen vállalnak szolgálatot gyülekezeti alkalmakon, országos rendezvényeken, médiás istentiszteleteken.

5. Egyházzenei Intézet

Az Egyházzenei Intézet létrehozásával még több lehetőségünk nyílik a magyarországi kántorok szakmai munkájának segítésére. Szerepet vállalunk az Országos Egyház és az Egyházzenei Bizottság által kitűzött célok megvalósításában. Együttműködésre törekszünk az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékével.

E munka eredményei:

– a könyvtár és kottatár fejlesztése;

– az intézet honlapjának létrehozása;

– segédanyag kántoroknak: a hétről hétre javasolt énekekhez előjáték, kíséret és kórusmű;

– az iskolai énekoktatásban használható énekes és himnológiai tananyag közreadása;

– szerkesztés: pl. a Koráliskola I. és II. kötetének új kiadása, Gyülekezeti liturgikus könyv, a Korálkönyv új, bővített kiadása;

– Korálelőjátékok az Evangélikus énekeskönyv énekeihez (gyűjtemény klasszikus és kortárs szerzők műveiből);

Énekkincstár kötet (énekelemzések, -meditációk és adatbázis);

Általa élünk (úrvacsorai kóruskötet);

– konferenciák, kórustalálkozók, szakmai napok szervezése;

– előadások, cikkek írása;

– tudományos kutatómunka.

II. Egyéb munka az intézet munkatársaival

Énekeskönyv-megújítás

Az Énekeskönyv-megújítás egyházunk 2022-ben indult, nagyszabású feladata. Az 1982 óta használatos Evangélikus énekeskönyv alapos vizsgálata – értékeinek és hiányosságainak számbavétele – után olyan gyűjtemény szerkesztésére törekszünk, amely hozzájárulhat a Magyarországi Evangélikus Egyház lelki életének megújulásához: alkalmas lehet arra, hogy az újat teremtő és a régit megbecsülő gyülekezetek használják a következő évtizedekben.

III. Ráadás

Szálláslehetőség

Az elmúlt években jelentősen gazdagodott intézetünk. A megszépült épület alkalmas akár ötvenfős csoportok fogadására. Buszos kiránduláskor vagy gyülekezeti csendesnap alkalmával bátran építhetnek a fóti szállásra és étkezésre. Családi ünnepségek, osztálytalálkozók helyszíneként is kínáljuk gyönyörű villaépületünket az évközi időszakban.

Jelenlegi munkatársaink:

Bence Gábor – igazgató
Pócs Miklós – titkár
Sohan László – gondnok
Ecsedi Zsuzsa – tudományos főmunkatárs, az Énekeskönyv-megújítás szakmai vezetője
Németh Zsuzsa – az Énekeskönyv-megújítás szakmai titkára