Négyszólamú kíséretek

Innen letölthető néhány (idővel egyre több) énekkíséret az énekeskönyv, illetve a Gyülekezeti liturgikus könyv énekeihez.

Kántorok számára elérhető a Magyar Himnusz és a Szózat kísérete. Mindkét kotta megtalálható a nemrég megjelent új Evangélikus Korálkönyvben.

Karácsonyi énekek

Mennyből az angyal
Csendes éj
Dicsőség mennyben az Istennek!
Pásztorok, pásztorok

Korálkíséretek

40. Jer, dicsérjük Istent
41. Téged, Úristen, mi keresztyének
43. A menny Urának tisztelet
44. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
45. Én lelkem, áldva áldjad
47. Mely igen jó az Úristent dicsérni
48. Nagy hálát adjunk
49. Dicsérjétek az Urat (kamarazenekari intonáció)
49. Dicsérjétek az Urat (kamarazenekari kíséret)
52. Dicsérjük Istent! Mind, ki féli
59. Nagy Isten, néked zeng az ének
61. Dicsértessék, Uram
61. Dicsértessék, Uram (A-dúrban)
65. Imádjátok Istenünket
67. Ékes dolog ismerni
72. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben
75. Úr Jézus, hozzád kiáltok
76. Mint a szép hűvös patakra
79. Ne hagyj elesnem, felséges Isten
81. Úristen, most eléd lépek
105. Elmúlt az éj, felkelt a nap (D)
112. Jertek boldog énekszóval (Esz)
112. Jertek boldog énekszóval (F)
115. Az éj, ím, érkezik

127. Feljött már a csillag
131. Jöjj, népek Megváltója (f-moll)
131. Jöjj, népek Megváltója (g-moll)
132. Elküldötte az Úr
136. Istennek szent Fia
137. Jer, tárjunk ajtót
140. Várj, ember szíve, készen
141. Mint fogadjalak téged
142. Áldott az egek Ura (f-moll)
142. Áldott az egek Ura (g-moll)
149. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő
150. Mennyből jövök most hozzátok
151. Hadd zengjen énekszó
152. Kit sok boldog pásztor dicsért
154. Jézus Krisztus dicsértessél
156. Jöjj, Isten népe, áldjuk őt
159. Hirdetek tinéktek
163. Fel útra, ti hívek
171. Itt a karácsony! Itt a Megváltó!
174. Nap és év elröpül
179. Nékünk születék mennyei Király
180. Mennyei Király születék
181. Most zengjen hálaének
182. Jézus legyen jelszavunk
185. Égi csillag tiszta fénye
186. Kelj fel, öltözz fénybe
188. Krisztus, ártatlan Bárány (D)
188. Krisztus, ártatlan Bárány (F)
188. Krisztus, ártatlan Bárány (Esz)
189. Királyi zászló jár elöl
198. Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél
199. Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél
200. Ó, Krisztusfő, sok sebbel
201. Jézus, élte életemnek
204. Jézus, szenvedésedről
209. Én lelkem, útra készülj
212. Sírod ölén, Íme, békén Pihensz már
213. Krisztus feltámadt
214. Jézus Krisztus, Üdvözítőnk
215. Jézus, Megváltónk sírba szállt
216. Dicsőség néked, Istenünk
217. Felvirradt áldott, szép napunk
218. Feltámadt Isten szent Fia
221. Két tanítvány indul útnak
225. Támadj fel új életre már
226. Mi Urunk Jézus mennybe tért
229. Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be…
231. Ó, jöjj, Teremtő Szentlélek
232. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
233. Mi Urunk, édes Atyánk
234. Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek
238. Szentlélek, öröm lelke
239. Jöjj, égi szent láng
250. Az Urat áldom én
254. Erős vár a mi Istenünk
258. Új világosság jelenék
261. Semmit ne bánkódjál
265. Kelj fel, kelj fel, fényes nap
275. Hallgass meg minket, nagy Úristen
278. Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus
279. Úr Jézusunk, fordulj hozzánk
284. Jöjj le hozzánk, jer közénk
286. Van örök kincsünk becsesebb
289. Mint édesatyja asztalát
291. Adj békét a mi időnkben
295. Jézusunk a Jordánhoz ment
303. Krisztus Jézus, mi Megváltónk
304. Áldassék Isten, hála jóságáért
318. Jer, örvendjünk, keresztyének
320. Eljött hozzánk az üdvösség
321. Szívemet hozzád emelem
322. Mindenek meghallják
323. Áldj meg minket, Úristen
327. Átölelt Isten nagy kegyelme
331. Ki dolgát mind az Úrra hagyja
332. Mit Isten akar énvelem
334. Az Úr az én hű pásztorom
336. Adjunk hálát az Úrnak
337. Istentől el nem állok
338. Isten nékem erőm, bizodalmam
341. Ó, én lelkem, mért csüggedsz el
348. Mit Isten tesz, mind jó nekem
349. Az élő Isten járt velem
355. Áldó hatalmak oltalmába rejtve
357. Jézus, boldogságom
358. Krisztus, menny, föld alkotója
360. Jézus, édes emlékezet
361. Szép fényes Hajnalcsillagom
362. Szívből szeretlek, Jézusom
363. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát
364. Öröm van nálad
365. Paradicsomnak te szép élő fája
366. Jézus Krisztus, egy Mesterünk
369. Jézus, én bizodalmam
370. A Bárány hordja csendesen
371. Felséges Jézus
372. Minden e földön csak elmulandó
374. Ó, segíts Jézus, te fény vagy és élet
379. Győzhetetlen én kőszálom
382. Bűnösöknek megváltója
388. Győzelmet vettél
395. Jézus a szőlőtő, Mi vesszők vagyunk
397. Szép hajnalcsillag
402. Mélységes mélyből kiáltunk
413. Kihez folyamodjam kívüled
416. Jöjj, hogyha bűnöm éget
420. Ó, én bűnös, jaj, mit tegyek
422. Eltévedtem, mint juh
426. Teljes minden éltemben
431. Szent, örök Isten
435. Jöjjetek, Isten Fia hív
436. Istenem úgy szeret
437. Bízom benned, szent Úristen
438. Jézus hív: Jertek énutánam
439. Légy hű, állj meg szent hitedben
441. Lelkem, vigyázz, készülj fel
442. Emberek s angyalok szavával szólhat nyelvem
444. Jöjjetek, testvérek, közeleg az este
451. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem
454. Hány hívő érte el az égi célt
456. Kegyelemnek szép rózsája
459. Velem vándorol utamon Jézus
460. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe
461. Ó, Jézus, amikor sokan
473. Ízt ad a só, megtart
474. Úgy fogadd be a testvért
488. A Sion hegyén, Uram Isten
493. Harsány szó kiált az éjbe
495. Ama nap, a harag napja
499. Életünkben szüntelen
500. Már megyek békén örömmel
502. Bizony, betelik az idő
503. Ó, Jézus, kincsem, vigaszom
505. Már búcsút veszek tőled
523. Mintha szárnyon szállna
526. Kik Jézushoz hazatértek